Arbetsträning

Retail Data Sundsvall AB bedriver en del av verksamheten som ett arbetsintegrerat social företag för deltagare inom bland annat jobb- och utvecklingsgarantin och i samverkan med Särskild introduktions och uppföljningsstöd. I det arbetsintegrerade sociala företaget erbjuds meningsfulla arbetsträningsplatser för personer inom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder där syftet och nivån med arbetsträningen varierar efter den inskrivnas behov, utredning och kompetens. Den som arbetstränar erbjuds varierande uppgifter samt verktyg för sin arbetsträning och personliga utveckling där arbetsplatsanpassning och personkännedom är genomgående ledord.

Arbetsträningens karaktär kan skilja sig från fall till fall då syftet för den inskrivna kan vara allt från att analysera arbetsförmåga till att se hur deltagare fungerar på en arbetsplats socialt. Andra vinklingar kring arbetsträning kan helt enkelt inledningsvis handla om att bryta mönster samt skapa rutiner och grupptillhörighet för den arbetstränande.Verksamheten erbjuder personer med lång tid utan arbete, kontinuerlig och meningsfull arbetsträning i en positiv och kreativ miljö med organiserat och systematiskt stöd där deltagarna stärker tron på sina förmågor och möjligheter, utvecklar sitt eget kunnande och upptäcker nya förmågor hos sig själva och andra.

Inledande för en arbetsträning är en inventering av deltagarens intresse, förmåga, önskemål samt förväntningar kring sin arbetsträning. Deltagare och handledare strukturerar upp ett arbetssätt och en första handlingsplan. I samband med att deltagare växer och utvecklar sin roll i verksamheten förändras även successivt arbetssätt och arbetssysslor, detta görs i samråd mellan deltagare, arbetsplatsen, handledare och handläggare.Grunden är tron på deltagares vilja, förmåga och potential samt tron att olikheter berikar och bidrar. Med anpassad arbetsträning, stöd och sammanhang finns möjlighet att se och använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och öka kompetens, självkännedom, social förmåga, välmående och således anställningsbarheten.Med flera års erfarenhet inom handledning, praktik och arbetsprövning i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommun har vi skapat bra och trygga rutiner samt en stabil grund för att ge deltagare väl anpassat stöd för sin arbetsträning. Att Retail Data Sundsvall AB bedriver sin verksamhet i direkt anslutning skapar en smidig och stark integrering samt insikt och direkt länk mot arbetsmarknaden.

Under arbetsträningens gång dokumenteras och utvärderas deltagarens utveckling där sammanställning kan användas både av Arbetsförmedlingens matchning, Försäkringskassan, kommun samt deltagare själv som vidare referens. Deltagare kan även få direkta referenser från Retail Data Sundsvall AB och tillhörande partners.


Beskrivningen, värderingen och metodiken har sin grund i en verksamhet som bedrivs med följande beståndsdelar och mål:

Deltagare erbjuds:

Meningsfulla arbetsuppgifter
Arbetskamrater
Utbildning                                             
Integrering
Yrkesrollsutveckling
Kontaktnät
Kompetensutveckling
Tillhörighet

Detta genomförs genom:

Kreativ miljö
Varierande uppgifter
Anpassade arbetssätt
Projekt
Praktiska moment
Arbetsplatsanpassning
Lära genom att göra/visa
Handledning

Syftet är att ge deltagare stärkt:

Anställningsbarhet
Kompetens
Tillhörighet
Självkännedom
Arbetsförmåga
Självförtroende
Social kompetens
Referens för vidare karriär

Live Feed

Fler nyheter

Aktuella externa IT-jobb

PDF:er

Verksamhetbeskrivning arb.träning (Revideras)

Intern Know-How (Revideras)

7-stegprogrammet (under uppbyggnad)

 

Ett samarbete mellan: